Προγράμματα Σπουδών

Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ)                                              Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέρος Α, Β
Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής – Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση.
Για Μαθητές με Κινητικές Αναπηρίες για όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης. Μέρος ΑΒ
Για Μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες – Τυφλόκωφοι. Μέρος ΑΜέρος Β
Για Μαθητές με Ελαφριά και Μέτρια Νοητική Καθυστέρηση.
Για Μαθητές με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση.
Για Μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα.
Για Μαθητές με Αυτισμό.                                                                                                            Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας